Social Hållbarhet

Vi har ett nära samarbete med Skandias stiftelse Idéer för livet som arbetar för att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet stödjer föreningar och eldsjälar som arbetar förebyggande med barn och ungdomar och tack vare stiftelsen kan Skandia fastigheter och Frölunda Torg bidra till ett bättre närområde.

Nedan kan du läsa mer om några av våra pågående projekt.

Sol och Geoenergi

Att värma och kyla en byggnad handlar om att flytta energi från en del till en annan. Vid tillverkning av komfortkyla skapas spillvärme som tidigare lämnat byggnaden via fläktar på yttertaket. Installationen av en ny geoanläggning skapar möjligheten att lagra spillvärmen i berget ett geolager under fastigheten samt att hämta frikyla ur berget under delar av året.

 

De tekniska installationerna som hanterar flytten av energi försörjs via el. Installationen av solceller på byggnadens tak medför att lokalt producerad el från solen försörjer de tekniska installationerna som i sin tur försörjer byggnaden med värme och komfortkyla över hela året. Geolagret blir en form av batteri för solel, om än i en annan energiform.

 

Den kombinerade sol och geoenergianläggningen försörjer byggnaden med fossilfri och närproducerad energi som minskar fastighetens miljöpåverkan och bidrar till Frölunda Torgs och Skandia Fastigheters hållbarhetsmål.

Centrumakademin Frölunda Torg

Video thumbnail

Vi vill vara med och bidra till ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet, samtidigt som vi vill ge tillbaka till det område där vi verkar. Därför arbetar vi långsiktigt med förebyggande insatser riktade mot barn, unga och vuxna.

 

Många människor är idag socialt exkluderade från samhället på grund av arbetslöshet och ohälsa. CentrumAkademin Frölunda Torg ger människor som är långt ifrån arbetsmarknaden chansen till kvalificerad yrkeserfarenhet genom validerad praktik inom olika verksamheter på Frölunda Torg.

 

Praktiken varar i upp till tre månader och när den är över får praktikanten ett validerat yrkesbevis, som gör att hen kan visa upp sina färdigheter och kunskaper inför framtida arbetsgivare. För de verksamheter och butiker som deltar innebär CentrumAkademin Frölunda Torg en trygg och smidig rekryteringsväg, eftersom de efter avslutad praktik har möjlighet att anställa praktikanten.

För att göra praktiken så smidig som möjligt för både praktikant och praktikplats har vi, via Skandia Fastigheter, anställt en koordinator som har som huvudansvar att matcha ihop rätt praktiksökande med rätt praktikplats samt följa upp och finnas tillgänglig under hela praktikperioden. Under praktikperioden har koordinatorn regelbundna möten med både praktikanten och handledaren i respektive verksamhet. Det är också koordinatorn som validerar praktiken.

 

Efter genomförd och validerad praktik, har 50% av praktikanterna fått jobb.

CentrumAkademin Frölunda Torg är ett samarbete mellan Kompetenscentrum, Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Skandias stiftelse Idéer för livet, Skandia Fastigheter, idéskaparen och grundaren Stig-Arne Bäckman samt våra fantastiska hyresgäster och entreprenörer. Det här är ett sätt för oss att tillsammans bidra till ökad hälsa och trygghet i vårt närområde.

Fritidsbanken Frölunda Torg

Det finns många människor som saknar möjlighet att prova på olika idrotter eftersom de helt enkelt inte har råd med den utrustning som krävs. Samtidigt finns det mängder av sport- och fritidsprylar som bara ligger och skräpar i förråd runt om i Sverige. Ur den insikten föddes Fritidsbanken.

 

Fritidsbanken Frölunda Torg fungerar som ett bibliotek med idrotts- och fritidsprylar som alla får låna helt gratis. Utlåningstiden är två veckor och man kan låna allt från en komplett slalomutrustning till innebandyklubbor och tält. Utrustningen är begagnad, men alltid i bra skick.

 

Genom Fritidsbanken vill vi bidra till ett gott liv för alla och ett jämlikt Göteborg. Syftet är att uppmuntra barn, ungdomar och vuxna, oavsett socioekonomisk bakgrund, till en mer aktiv fritid. Genom Fritidsbanken minskar vi också belastningen på miljön, då vi tar tillvara på och lånar ut utrustning som annars skulle slängas eller ligga oanvänd.

 

Genom att samverka kring sociala tjänster för människor i vårt närområde stärker vi samarbetet mellan Göteborgs Stad, näringslivet och den idéburna sektorn. Att Fritidsbanken öppnat en lokal på Frölunda Torg bidrar också till att stärka Frölunda Torg som en mötesplats.

 

Fritidsbanken är ett nationellt koncept, framtaget av Idrottsförbundet Värmland. Fritidsbanken Frölunda Torg startade på initiativ av Fokus Förening och är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg samt Fokus Förening, Skandia Fastigheter, Skandias stiftelse Idéer för livet och Fritidsbanken Sverige. Idag finns det över 70 fritidsbanker runt om i Sverige, med Fritidsbanken Frölunda Torg som flaggskepp.

Eldsjälar Frölunda Torg

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att förebygga utanförskap och ohälsa hos barn och unga. De arbetar med forskning, utveckling av verktyg och stöd till lokala ideella projekt. Stiftelsen fungerar som ett växthus och en katalysator för innovativa och hållbara lösningar.

 

Tillsammans med Idéer för livet arbetar vi med projektet Eldsjälar Frölunda Torg, där vi öronmärker stipendium till föreningar, organisationer och eldsjälar som arbetar förebyggande för ökad hälsa och trygghet hos barn och unga i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.

 

Projekten vi stöttar ska främja jämställdhet och visa på ett starkt samhällsengagemang. Projekten ska även ge barn och ungdomar möjligheten att umgås och träffa nya vänner samt bidra till en bättre självbild och stärkt självkänsla hos de som deltar.

 

Varje kvartal anordnar vi en Eldsjälsträff där vi informerar föreningar och eldsjälar om hur man söker vårt stipendium. Träffarna är också perfekta tillfällen för utbyte av idéer och kunskap och det brukar dyka upp runt 25 föreningar och drygt 50 personer.

 

Nedan ser du de projekt som hittills beviljats stipendium.

 

2016

 • Älvsborgs FF, integrationsprojekt, 30 000 kronor
 • Kungsladugårds BK, integrationsprojekt, 15 000 kronor
 • Näsets SK, värdegrundsarbete, 10 000 kronor
 • Frölundaskolans Föräldraförening, antimobbning, 20 000 kronor
 • Bara Dansa, motverka psykisk ohälsa, 25 000 kronor

 

2017

 • Frölunda Karateklubb, 10 000 kronor
 • Fokus Förening, 120 000 kronor
 • SK Höjden, 20 000 kronor

 

2018

 • Frölundaskolans föräldraförening, allas lika värde, antimobbing, 20 000 kronor
 • Good Stuff – Starta good stuff Frölunda T, skapa mötesplatser, cirka 57 000 kronor
 • Bara Dansa, motverka psykisk ohälsa, 75 000 kronor

 

Har du en bra idé? Jobbar du som eldsjäl? Är din förening intresserad av att söka stipendium? Klicka här för att läsa mer.

 

Eldsjälar Frölunda Torg är ett samarbete mellan Frölunda Torg, Skandias stiftelse Idéer för livet samt stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg. Konceptet startade 2016, i samband med Frölunda Torgs 50-årsjubileum.

Vår biodling på taket

En stor del av all mat som både människor och djur konsumerar varje dag är beroende av att bin pollinerar växter. Idag finns cirka 270 olika arter av vildbin i Sverige, och av dessa riskerar hela en tredjedel att utrotas. Här såg vi en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling och sedan maj 2017 huserar vi, tillsammans med vår samarbetspartner YOUNAS, fyra bikupor på ett av köpcentrumets tak. Bikuporna rymmer cirka 400 000 bin som beräknas ge en skörd på 100 till 200 kilo ekologisk honung per år.

 

Designen på bikuporna gör att de fungerar som växthus där man genom att omvandla solenergi till värmeenergi ger kupan en värmebehandling två gånger om året. Den här typen av bisamhällen är ett viktigt verktyg när det kommer till att bevara den biologiska mångfalden bland bin och projektet är bara en del i vårt omfattande miljöarbete.